ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ
Увага! Сайт оновлюється. Деякі розділи можуть бути недоступні.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання та передачі майна, що належить до комунальної власності м.Вишневе Києво-Святошинського району Київської області

 

I. Загальні положення

Це Положення розроблено відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, керуючись ПостановамиКабінету МіністрівУкраїни №1314 від 08.11.2007р. «Про затвердження Порядку списання об»єктів державної власності», №1482 від 21.09.1998р. «Про передачу об»єктів права державної та комунальної власності», №803 від 06.06.2007р. «Про затвердження Порядку відчуження об»єктів державної власності»з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що належить до комунальної власності територіальноїгромади м.Вишневе, термін використання якого більше одного року(необоротні активи), для установ, організацій, підприємств, за якими закріплено таке майно (надаліустанови).

Положення розроблене з метою забезпечення збереження майна комунальної власності, встановлення єдиної процедури його списання та безоплатної передачі майна з балансів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Вишневе.

Право комунальної власності на рухоме та нерухоме майно належить територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах (п.1 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Отже, саме орган місцевого самоврядування уповноважений приймати рішення (видавати дозвіл) на списання майна (залежно від виду та вартості майна), що є комунальною власністю. Згідно листа Держказначейства від 15.07.2011р.№ 17-07/1700-10076, рішення про передачу повноважень щодо управління майном, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення приймаються виключно на пленарних засіданнях відповідної ради.

У цьому Положенні суб’єктами господарювання є комунальні підприємства, установи, організації, заклади, що засновані на власності територіальної громади (далі - суб’єкти господарювання). Орган місцевого самоврядування у цьому Положенні є органом управління (далі - орган управління).

Необоротні активи– матеріальні активи, які комунальне підприємство чи бюджетна установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, передачі в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), які належать до комунальної  власності територіальної громади м.Вишневета закріплені за підприємством на праві господарського відання, оперативного управління чи використовуються ними на умовах інших видів речових прав. Необоротними активами, відповідно до законодавства, є будинки, споруди, приміщення, машини та устаткування, транспортні засоби, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар, багаторічні насадження та інші необоротні матеріальні активи.

Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, військове майно, державний матеріальний резерв, об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).

Списання з балансу необоротних активівздійснюється шляхом їх:

- ліквідації (на підставі акта);

- безоплатної передачі;

- відчуження майна (шляхом його продажу).

II. Порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади .

Списання з балансу – виключення з бухгалтерського обліку та фінансової звітності необоротних активів. Відповідно до вимог цього Положення необоротні активисписуються з балансу комунального підприємства чи бюджетної установи, як такі, що:

а) не придатні для подальшого використання (фізично зношені, % зносу яких не   

    не менше 100%);

б) виявлені в результаті інвентаризації як недостача;

в) морально застарілі;

г) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані).

Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості необоротних активів, не може бути підставою для їх списання.

Для встановлення факту непридатності майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Вишневеі встановлення неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на його списання розпорядженням чи наказомкерівника суб’єкта господарювання створюється комісія у складі:

- керівника або його заступника (голова комісії);

- головного бухгалтера або його заступника;

- працівників бухгалтерії, які обліковують майно;

- працівників відповідного профілю або інших досвідчених працівників суб’єкта господарювання, які добре знають об’єкти, що підлягають списанню.

Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути надані щорічній інвентаризаційній комісії. Розпорядження чи наказпро створення комісії поновлюється щорічно або за потреби.

Для участі у роботі комісії зі встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної комісії, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта і є його невід'ємною частиною.

Комісія суб’єкта господарювання або виконавчого органу міської ради:

1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

2) проводить обстеження майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку;

3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію;

4) установлює конкретні причини списання майна: фізична зношеність, моральна застарілість, непридатність для подальшого використання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі;

5) визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню і проводить їх оцінку;

6) здійснює контроль за вилученням із списаного майна придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;

7) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання подає до  міської ради або виконавчого комітету разом із зверненням стосовно списання майна, такі документи:

1) техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, напрямки використання коштів, які  передбачається одержати в результаті списання;

2) відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку;

3) акт інвентаризації майна;

4) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

6) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямків подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

7) відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва.

Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, спрямовуються відповідно до вимог діючого бюджетного законодавства.

Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати, оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо). Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

Дозвіл на списання матеріальних цінностей як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, приводиться у такому порядку:

- керівники бюджетних установ та комунальних підприємств списують із балансівнеоборотні активипервісною балансовою вартістю до 2500,00грн. за одиницю (комплект) на підставі наказу чи розпорядження, яке підписується згідно акта постійно діючої комісії бюджетної установи або комунального підприємства;

- керівники бюджетних установ та комунальних підприємств списують із балансів необоротні активи первісною балансовою вартістю понад 2500,00 грн. за одиницю (комплект) на підставі рішення виконавчого комітету та акта постійно діючої комісії бюджетної установи або комунального підприємства;

- керівники бюджетних установ списують з балансів необоротні активипервісною балансовою вартістю за одиницю (комплект) понад 5000,00 грн. на підставі рішення сесії міської ради;

- керівники бюджетних та комунальних підприємств проводять списання будівель, споруд, приміщень, передавальних пристроїв та транспортних засобів тільки згідно рішення сесії міської ради.

Списання необоротних активів здійснюється відповідно до вимог ведення бухгалтерського обліку і звітності.

III. Порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Вишневе, шляхом безоплатної передачі.

Безоплатна передача необоротних активів, первісна (переоцінена) вартість яких становить до 2500,00 грн., здійснюється за погодженням з виконавчим комітетом Вишневої міської ради.

Безоплатна передача необоротних активів, якіналежать до комунальної власності територіальної громади м.Вишневе, первісна (переоцінена) вартість яких становить понад 2500,00грн. – за згодою сесії міської ради.

З метою отримання згоди на безоплатну передачу майна суб’єкт господарювання до виконавчого комітету або сесії міської ради подає:

1) звернення стосовно безоплатної передачі майна, з обґрунтуванням необхідності та доцільності безоплатної передачі майна, погоджене органом управління, якому підпорядковується суб’єкт господарювання;

2) відомості про майно комунальної власності, що пропонується до списання за даними бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва);

3) акт інвентаризації майна комунальної власності, що пропонується до списання;

4) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтверджуючими документами);

6) завірені належним чином копії документів на майно;

7) акт про списання основних засобів;

8) висновки експертів про непридатність майна до подальшого використання;

9) та інші документи за вимогою комісії по списанню міської ради;

10) при безоплатній передачі транспортного засобу, крім зазначених вище документів, подає завірену належним чином копію технічного паспорту;

11) при безоплатній передачі об’єктів незавершеного будівництва, подає відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

Керівник суб’єкта господарювання несе відповідальність за зміст наданих документів та достовірність наведених у них даних.

Приймання-передача комунального майна оформляється актом приймання-передачі, який підписується керівником бюджетної установи або комунального підприємства та затверджується міським головою.

IV. Порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Вишневешляхомвідчуження (продаж рухомогота нерухомогомайна).

Відчуження рухомого майна суб'єктів господарювання або виконавчих органів міської ради (надалі – Заявник) проводиться безпосередньо Заявником після отримання на це дозволу сесії міської ради. Для розгляду питання про відчуження рухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Вишневе,згідно з цим Положенням Заявнику необхідно подати до відповідного виконавчого органу міської ради такі документи:

1. Звернення з обгрунтуванням доцільності відчуження необоротних активів (рухомого майна), погоджене з органом управління, якому підпорядковується суб'єкт господарювання.

2. Відомості про об'єкти необоротних активів, які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки.

3. Акт інвентаризації необоротних активів, які пропонуються до відчуження.

4. Акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання.

5. Акт про оцінку вартості необоротних активів, які підлягають відчуженню.

6. Звіт про експертну оцінку вартості необоротних активів (рухомого майна)з висновком про вартість необоротних активів (рухомого майна), погодженим з керівником Заявника.

7. Рецензію на звіт про експертну оцінку вартості необоротних активів.

8. Довідку про наявність обтяжень та обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження.

9. У разі відчуження транспортного засобу – завірену копію технічного паспорта.

Початкова ціна продажу необоротних активіввизначається на підставі висновку за звітом про експертну оцінку необоротних активів, який виготовляє експерт відповідно до нормативно-правових документів, які діють на час її проведення.

Після проведення експертної оцінки Заявнику забороняється здійснювати дії щодо об'єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості. Термін прийняття рішення про надання чи відмову у наданні дозволу щодо відчуження необоротних активів становить 30 робочих днів від часу надходження документів, потрібних для підготовки відповідного проекту рішення  міської ради.

        Відчуження необоротних активів шляхом продажу затверджується рішенням сесії міської ради в переліку майна, яке підлягає приватизації на поточний рік.

Відчуження необоротних активів способом їх продажу здійснюється  на конкурентних засадах – через біржі, на аукціоні.

Кошти, одержані внаслідок відчуження необоротних активів зараховуються до міського бюджету.

V. Прикінцеві положення

Орган управління контролює та відповідає за дотриманням підпорядкованими суб’єктами господарювання даного Положення.

Керівник суб’єкта господарювання або керівник виконавчого органу міської ради контролює, організовує, забезпечує та відповідає за дотримання процедури списання майна, відповідно до цього Положення.

Керівники суб’єктів господарювання та керівники виконавчих органів міської ради несуть відповідальність за зміст та достовірність документів, що надаються згідно з цим Положенням.

 

Керівники установ є відповідальними за дотримання порядку списання майна.

 

Міськийголова                                                                                         І.В.Діков