Що необхідно знати про коронавірусну інфекцію?

Увага! Сайт оновлюється. Деякі розділи можуть бути недоступні.

Проект Положення про інвестиційний договір

ПРОЕКТ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної інфраструктури м.Вишневе

 

1.Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок підготовки та проведення інвестиційних конкурсів та укладення інвестиційних договорів про залучення інвесторів щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної інфраструктури м.Вишневе, які знаходяться на землях комунальної власності м. Вишневе.

1.2. Інвестиційний конкурс проводиться з метою створення сприятливих умов для провадження інвестиційної діяльності, забезпечення сталого соціально-економічного та культурного розвитку міста, поповнення місцевого бюджету.

1.3. Завданням інвестиційних конкурсів є визначення на конкурсних засадах юридичних чи фізичних осіб-підприємців, які забезпечать найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту, тощо об'єктів житлового, нежитлового призначення, у тому числі соціальної інфраструктури міста Вишневе.

            1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значені:

 

-       інвестиційний договірдокумент, що створюється сторонами правовідносин, в якому викладено істотні умови домовленості сторін спрямованих на втілення інвестиційного проекту;

-       інвестиційна пропозиція/проекткомплект документації, що є підставою для включення данної пропозиції в перелік об’єктів інвестування;

-       конкурсна комісіяорган, створений організатором конкурсу, що діє при ньому, для розгляду інвестиційних пропозицій/проектів;

-       організатор конкурсуце виконавчий органВишневої міської ради, який визначає напрямки та пріоритетність розвитку житлової, нежитлової та соціальної інфраструктури міста;

-       протокол комісіїзведений документ, що відображає відомості про підготовку, організацію та результати проведення конкурсу;

-       умови конкурсуобов’язковий для учасників конкурсу перелік затверджених комісією вимог, які необхідно виконати для участі у конкурсі;

-       учасник конкурсуюридична або фізична особа, що подала заяву про намір взяти участь в інвестиційному конкурсі, та надала відповідний пакет документів зазначених цим Положенням.

1.5. Організатор конкурсу визначає об’єкт інвестицій, склад конкурсної комісії, яка визначає основні умови конкурсу та переможця конкурсу, організовує засідання конкурсної комісії.

1.6. У конкурсі можуть брати участь вітчизняні та іноземні юридичні особи, громадяни України та іноземні громадяни відповідно до вимог чинного законодавства.

1.7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу або знаходяться в стадії ліквідації (п. 3.2.2.2);

- майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт;

- мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

- не виконали або виконали неналежним чином умови раніше укладених аналогічних інвестиційних договорів або є учасниками, засновниками, керівниками осіб, що не виконали або виконали неналежним чином умови раніше укладених аналогічних інвестиційних договорів, а також інших договорів, які були підписанізВишневою міською радою.

1.8. У разі, коли після оголошення конкурсу лише один учасник виявив бажання взяти участь у конкурсі, інвестиційний договір може бути укладений з цим учасником після узгодження з ним всіх умов інвестиційного договору або за рішенням конкурсної комісії може бути проведений інвестиційний конкурс повторно.

1.9. Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності відповідно до умов конкурсу та виконав усі необхідні умови конкурсу.

1.10. Інвестиційний договір після погодження всіх його умов укладається між організатором конкурсу та переможцем конкурсу.

1.11. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

2. Об’єкт інвестиційних конкурсів

2.1. Об'єктом конкурсу можуть бути:

- комплексна забудова функціональних територій (зон) міста, зокрема територій (зон) житлової і громадської забудови, виробничих, рекреаційних, комунальних територій (зон) із подальшою передачею новостворених об'єктів та земельних ділянок, на яких вони розташовані, у власність або в оренду  відповідно до умов інвестиційного договору;

- забудова окремих земельних ділянок з подальшою передачею новостворюваних об'єктів у власність або користування відповідно до умов інвестиційного договору;

- реконструкція будівель і споруд, їх комплексів та забудова земельних ділянок, на яких вони розташовані, з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об'єктів у власність відповідно до умов інвестиційного договору;

- завершення будівництва об'єктів незавершеного будівництва, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Вишневе, та забудова земельних ділянок, на яких вони розташовані, з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об'єктів у власність відповідно до умов інвестиційного договору;

- спорудження комунікацій та споруд інженерної і транспортної інфраструктури та забудова земельних ділянок, на яких вони розташовані, з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об'єктів у власність відповідно до умов інвестиційного договору;

- будівництво об'єктів, які включені до Програми економічного та соціального  розвитку міста, по яких передбачені бюджетні асигнування на фінансування капітальних вкладень в частині інвестиційно-привабливих складових проекту з подальшою передачею новостворених інвестиційних об'єктів у власність відповідно до умов інвестиційного договору;

- інші інвестиційно-привабливі об'єкти, у тому числі об'єкти архітектурної та містобудівної діяльності, з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об'єктів у власність відповідно до умов інвестиційного договору.

2.2. Організатор конкурсу за дорученням конкурсної комісії забезпечує організацію проведення експертної оцінки об’єктів, що виставляються на конкурс у разі необхідності її проведення.

2.3. Рішення про проведення інвестиційних конкурсів по об'єктах, які потребують залучення інвестицій, та визначення умов конкурсу приймає Вишнева міська рада за поданням організатора конкурсу з зазначенням термінів проведення інвестиційного конкурсу та доручення організатору конкурсу створити конкурсну комісію.

 

3. Проведення інвестиційних конкурсів

3.1. Конкурсна комісія та її повноваження

3.1.1. Комісія з проведення інвестиційних конкурсів (даліконкурсна комісія) утворюється у складі голови, секретаря та членів з числа працівників Виконавчого комітету Вишневої міської ради за напрямом діяльності, депутатів Вишневої міської ради (за згодою) та представника балансоутримувача (користувача) об’єкта, що є предметом конкурсу.

3.1.2. Склад конкурсної комісії затверджується рішенням Виконавчого комітету Вишневої міської ради за поданням організатора конкурсу у складі не більше 9 чоловік.

3.1.3. Головою конкурсної комісії призначається заступник міського голови за напрямом діяльності організатора конкурсу.

3.1.4. Секретаремконкурсноїкомісіїпризначається працівник Виконавчого комітету Вишневої міської ради.

3.1.5. На засіданнях конкурсної комісії головує голова комісії, за його відсутностісекретар комісії, а функції секретаря комісії перекладаються на члена комісії, якого обрали секретарем.

3.1.6. Засідання конкурсної комісії проводяться за присутності не менш, як двох третин членів комісії від її загального складу.

3.1.7. Рішення конкурсної комісії приймаються на засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів комісії. Члени конкурсної комісії голосують «за», «проти» або «утримався».

3.1.8. Рішення конкурсної комісії оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем конкурсної комісії, та в подальшому затверджуються рішенням  Вишневої міської ради.

3.1.9. Функції щодо організації роботи конкурсної комісії, контролю за виконанням рішень комісії, які стосуються проведення інвестиційних конкурсів, покладаються на організатора конкурсу.

3.1.10. Конкурсна комісія має право:

- за поданням організатора конкурсу визначати та затверджувати на підставі техніко-економічних показників об’єкта основні та додаткові умови проведення конкурсу, склад і зміст конкурсної документації;

- у разі необхідності звертатися з обґрунтованим клопотанням про зміну строків проведення конкурсу;

- одержувати у встановленому порядку від відповідних структурних підрозділів Виконавчого комітету Вишневої міської ради, балансоутримувачів та інших юридичних осіб всю необхідну інформацію щодо проведення конкурсу;

- розглядати пропозиції учасників конкурсу та встановлювати їх відповідність умовам конкурсу;

- вносити пропозиції учасникам конкурсу щодо надання ними додаткової інформації з метою остаточного з’ясування їх спроможності виконувати умови, передбачені конкурсом;

- приймати рішення про недопущення до участі в конкурсі осіб у разі встановлення фактів, визначених пунктом 1.7. цього Положення;

- підбивати підсумки конкурсу та визначати переможця конкурсу;

- передавати закріплені протоколом рішення конкурсної комісії організатору конкурсу для підготовки відповідних рішень Вишневої міської ради.

3.1.11. Конкурсна комісія зобов’язана:

- забезпечувати проведення конкурсів згідно з чинним законодавством України, встановленими процедурами, строками та цим Положенням;

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу.

 

3.2. Конкурсна документація

3.2.1. Конкурсна документація розробляється організатором конкурсу відповідно до умов конкурсу та затверджується конкурсною комісією до моменту оголошення конкурсу. Виконання умов, які пред'являються до конкурсної документації, є обов'язковим для всіх учасників конкурсу.

3.2.2. Конкурсна документація містить:

- зразок заяви на участь у конкурсі;

- перелік документів та відомостей, які додаються учасником до заяви на участь у конкурсі;

- інформацію щодо об’єкта та конкурсні умови інвестування об’єкта;

- основні критерії оцінки пропозицій та визначення переможця конкурсу;

- інші документи (за рішенням конкурсної комісії).

3.2.2.1. Заява на участь в інвестиційному конкурсі має містити такі відомості (реквізити):

Проект Положення про інвестиційний договір

 

3.2.2.2 До заяви додаються:

- засвідчені у встановленому порядку копії статуту, довідки з податкового органу про систему оподаткування, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал або нотаріально завірена копія) дійсний на момент оголошення конкурсу, давність якого не більше 10 (десяти) днів від дати видачі;

- документи, що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні, її місцезнаходження – для нерезидентів;

- відомості, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності;

- оригінал або завірена копія довідки державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом станом на момент оголошення конкурсу;

- відомості щодо наявності досвіду й можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації інвестиційного проекту;

- власні пропозиції учасника конкурсу щодо реалізації інвестиційного проекту – подаються окремо у запечатаному конверті.

Заява та інші документи, що подаються учасником конкурсу, підписуються уповноваженою особою учасника конкурсу і засвідчуються його печаткою (за наявності).

3.2.2.3. Інформація щодо об'єкта та умов конкурсу містить наступні відомості:

- загальну характеристику об'єкта;

- конкурсні умови інвестування об’єкта;

- основні критерії оцінки пропозицій та визначення переможця конкурсу.

 

3.3. Проведення конкурсу

3.3.1. Проведення конкурсу оголошується після прийняття відповідного рішення Вишневою міською радою, яким за поданням організатора конкурсу надається згода на проведення конкурсу.

3.3.2. Інформацію про оголошення конкурсу організатор конкурсу розміщує в  засобах масової інформації.

3.3.3. Інформація про оголошення конкурсу має містити відомості щодо:

- рішення, на підставі якого проводиться конкурс;

- об'єкта інвестиційних конкурсів (найменування, характеристики, показники тощо);

- часу, місця й умов отримання конкурсної документації;

- дати, часу та місця проведення конкурсу;

- найменування та місцезнаходження організатора, до якого слід звертатися з метою отримання додаткової інформації;

- терміну подачі заяв на конкурс.

3.3.4. Після оголошення конкурсу будь-яка фізична або юридична особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь, має право отримати конкурсну документацію.

3.3.5. Вручення конкурсної документації для її оформлення проводиться організатором конкурсу особисто учаснику конкурсу або уповноваженим представникам учасника конкурсу, про що робиться запис в журналі реєстрації, який ведеться організатором конкурсу.

3.3.6. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через своїх представників протягом строку проведення конкурсу, перший день якого встановлюється в день публікації оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації, закінчення – в останній робочий день, але не менше 30-денного інтервалу з дати оголошення конкурсу.

3.3.7. Організатор конкурсу при отриманні конкурсних пропозицій від учасника конкурсу, повинен зареєструвати факт передачі учасником конкурсних пропозицій в журналі реєстрації і проінформувати учасника про присвоєння йому відповідного номера.

3.3.8. Учасник може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.

3.3.9. До складу конкурсної пропозиції, що подається учасником конкурсу, входить:

- оформлена відповідно до наданого організатором конкурсу проекту заявка на участь у конкурсі;

- документи, які додаються до заявки відповідно до пункту 3.2.2.2 цього Положення;

- пропозиції учасника конкурсу;

- додаткові відомості, які учасник конкурсу вважає за необхідне повідомити конкурсній комісії або надання яких вимагає конкурсна комісія з метою уточнення інформації, поданої учасником конкурсу;

- інші документи (за рішенням конкурсної комісії).

3.3.10. До закінчення строку подання конкурсних пропозицій, за необхідності та наявності обґрунтованих підстав учасники конкурсу мають право вносити зміни до них з метою їх удосконалення або зняти свою пропозицію з розгляду, повідомивши про це письмово організатора конкурсу.

3.3.11. Неподання в конкурсній пропозиції необхідної інформації, подання її у неповному обсязі, подання неправдивої інформації або встановлення наявності фактів, визначених пунктом 1.7. цього Положення, є підставою для відмови учаснику конкурсу у розгляді та оцінці його конкурсних пропозицій та для виключення його з числа учасників конкурсу.

3.3.12. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку подання не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу у нерозпечатаних конвертах.

3.3.13. Розгляд конкурсних пропозицій здійснюється конкурсною комісією після закінчення терміну їх подання у визначений день та час (п. 3.3.6) за участю учасників конкурсу або уповноважених представників. Голосування комісії відбувається лише за участю членів комісії.

3.3.14. .Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, коли:

- протягом строку прийняття пропозицій не надійшло жодної пропозиції;

- усі подані пропозиції не відповідають умовам конкурсної документації;

- усі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених у конкурсній документації.

- вимоги конкурсної комісії щодо приведення пропозицій у відповідність до умов конкурсної документації не виконані у встановлений строк усіма учасниками конкурсу.

3.3.15. Конкурс проводиться в день та час, що визначені в оголошенні, в один етап, за результатами якого конкурсна комісія з врахуванням основних критеріїв визначення переможця приймає рішення про переможця конкурсу.

3.3.16. основними критеріями визначення переможців конкурсу є:

- пропозиції, спрямовані на створення соціальної інфраструктури міста;

- вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадіях будівництва та реконструкції об’єкта інвестування);

- найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником конкурсу;

- термін виконання робіт та гарантійні терміни на об’єкт інвестування;

- гарантії фінансування проекту;

- найкращі умови використання об’єкта інвестиції для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.

3.3.17. Порядок оцінювання інвестиційних пропозицій здійснюється по десятибальній системі оцінювання по кожному критерію.

3.3.18. За рішенням конкурсної комісії, що приймається до оголошення конкурсу, перелік критеріїв та їх зміст може бути змінений.

3.3.19. Розпечатавши конверти з конкурсними пропозиціями та розглянувши останні, конкурсна комісія складає протокол, в якому зазначається:

- найменування об'єкта інвестування;

- склад присутніх членів конкурсної комісії;

- відомості про учасників інвестиційних конкурсів;

- пропозиції учасників інвестиційних конкурсів;

- пропозиції членів комісії щодо визначення переможця;

- результати голосування за оцінкою пропозицій;

- обґрунтування визначення переможця інвестиційних конкурсів.

3.3.20. Організатор конкурсу після підписання протоколу конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу готує проект рішення Вишневої міської ради про його затвердження та виносить даний проект на чергове засідання Вишневої міської ради.

3.3.21. Протягом 10 днів  з дня затвердження Вишневою міською радою результатів конкурсу (протоколу конкурсної комісії) організатор конкурсу письмово повідомляє учасників про результати. В повідомленні переможця конкурсу додатково вказується дата, час та місце проведення переговорів по питанням підписання інвестиційного договору.

 

4. Укладення інвестиційних договорів та їх виконання

4.1. Проект інвестиційного договору розробляється організатором конкурсу відповідно до законодавства України та умов конкурсу з врахуванням інтересів інвестора, узгоджується конкурсною комісією, затверджується рішенням Вишневої міської ради і повинен містити всі умови та терміни реалізації інвестиційного проекту.

4.2. Підписання інвестиційного договору між переможцем конкурсу й організатором конкурсу можливе лише після погодження проекту договору конкурсною комісією та затвердження рішенням Вишневої міської ради та здійснюється протягом 30 календарних днів з дати отримання переможцем затвердженого відповідним рішенням Вишневої міської ради проекту такого договору. Одночасно із інвестиційним договором може бути підписаний договір суборенди земельної ділянки.

4.3. Внесення змін та доповнень до інвестиційного договору здійснюється на підставі письмових звернень сторін шляхом підписання відповідних двохсторонніх додаткових угод за умови попереднього погодження конкурсною комісією та затвердження рішенням Вишневої міської ради.

4.4. У випадку, якщо переможець інвестиційних конкурсів відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору або не підписав договір протягом  30-ти календарних днів з моменту отримання проекту такого договору оголошується повторний конкурс відповідно до цього Положення.

4.5. Інвестиційний договір вважається укладеним з дня його підписання у встановленому цим положенням порядку.

4.6. Подальші взаємовідносини сторін регулюються умовами договору та чинним законодавством України.

4.7. Контроль за виконанням умов інвестиційного договору покладається на організатора конкурсу.

4.8. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір з інвестором на підставі рішення Вишневої міської ради, якщо інвестор порушує умови інвестиційного договору, зокрема порушує встановлені договором обсяги та строки фінансування, не виконує або виконує неналежним чином будь-які інші обов'язки, передбачені інвестиційним договором або чинним законодавством України.

4.9. У разі розірвання інвестиційного договору:

4.9.1 Організатор конкурсу вирішує питання про залучення нового інвестора у встановленому цим Положенням порядку.

4.9.2. Інвестор негайно повертає об’єкт конкурсу балансоутримувачу у стані негіршому на момент отримання, без компенсації виконаних поліпшень.

4.10. Виконання всіх умов та вимог інвестиційного договору оформлюється актом приймання-передачі, який підписується сторонами.

4.11. Передача переможцю конкурсу права власності на об’єкт конкурсу або надання об’єкта конкурсу в оренду  можливе лише за умови виконання всіх умов та вимог інвестиційного договору.

4.14. В разі завдання шкоди об’єкту конкурсу інвестор відшкодовує завдані збитки відповідно до чинного законодавства України.

 

Пропозиції надсилайте на адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду   протягом десяти днів з дати публікації, до 11.04.2014 року, включно.